Naše princípy

Rozvíjame:

 • humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia, získanie primeraných poznatkov o ochrane prírody, základnú potrebu ekologicky konať, spoznávať prírodu a jej význam
 • zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov
 • pripravujeme deti na vstup do základnej školy
 • komunitné aktivity zamerané na pocity bezbečia a začlenenia sa, kedy sa deti cítia prijaté, získavajú úctu k sebe samým, k druhým a vytvárame tak motivačné prostredie pre všetkých zúčastnených
 • podmienky pre intenzívnu interakciu všetkých zúčastnených: zriaďovateľ-riaditeľ-učiteľ-rodič-dieťa
 • svoje vlastné pôsobenie a osobnostný rast
 • a implementujeme prvky rôznych pedagogických smerov so zreteľom na celistvý prístup

Podporujeme:

 • s ohľadom na individuálne a vekové osobitosti dieťaťa celistvý, na zmysel zameraný rozvoj osobnosti
 • vlastnú autentickosť, jedinečnosť a talenty

 • schopnosť detí kooperovať v skupine, so zameraním na aktivity rozvíjajúce komunikačné schopnosti, ohľaduplnosť a preberanie veku primeranej zodpovednosti za seba
 • rozvoj prosociálnych kompetencií detí, sebauvedomenia, pozitívneho zvládania nálad, pocitov, posilnenie sebaúcty, ale aj sebaregulácie detí
 • učiť sa správne analyzovať a identifikovať problémové situácie, navrhovať ich riešenia, pokúsiť sa o riešenie "Ja výrokom"

 • rozvoj tvorivosti, kreativity, základov divergentného myslenia - základy fantázie, obrazotvornosti a imanigácie


môžete im dať svoju lásku, ale nie svoje myšlienky, lebo ony majú svoje vlastné...

Chalil Gibran

Domácke prostredie

- vľúdny prístup a zariadenie pohodlné a príjemné, aby sme sa u nás cítili ako doma

Rešpektujúci prístup

- rešpektuj a buď rešpektovaný - prístupujeme k deťom rešpektujúco a našim príkladom ich vedieme k tomu, aby boli rešpektujúce 

Kultúra a história

- naše mesto je úžasný zdroj výletov do stálych expozícií, či kultúrnych podujatí. No, vyrazíme aj do iného mesta, či obce...

Príroda

- radi chodíme na výlety do okolia - Klinger, Veľká vodárenská, Kalvária - okolité lúky, farmička...

Pre deti máme:

 • úsmev, oporu, dôveru, bezpečie, vľúdne slová

 • priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru

 • veľa príležitostí pre pohyb vonku, časté prechádzky, výlety

 • pestré denné činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

 • systematickú prípravu na vstup dieťaťa do základnej školy

 • pravidelné tvorivé dielničky tradičných aj netradičných remesiel a výtvarných techník

 • podporu talentu a tvorivosti

 • pečenie pečiva a koláčikov a nakoniec aj zjedenie toho, čo sme si napiekli

 • návštevy, "exkurzie" rôznych úradov, inštitúcií, rodičov v práci (podľa ich možností)

 • účasť na kultúrnych podujatiach a výchovných koncertoch

 • zapájanie sa do diania v meste kultúrnymi vystúpeniami

Pozrite si krátky film o našej Nezábudke: